Ślad węglowy. Nie tylko trend

30 czerwca 2021
ślad węglowy

Dążenie do neutralności klimatycznej często staje się elementem „zielonych” polityk firm i korporacji. Działania Komisji Europejskiej wskazują, że trend zmienia się w obowiązek i będzie obejmował coraz większe grupy przedsiębiorstw.

Potwierdzają to między innymi opublikowane w 2019 roku dodatkowe wytyczne Komisji dot. raportowania informacji związanych z klimatem czy wprowadzone w ostatnim czasie unijne rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), rozporządzenie w sprawie Taksonomii UE, a także powiązane z nimi wytyczne i projektowane akty prawne, które wprost wskazują na znaczenie emisji gazów cieplarnianych. Podobnie rzecz ma się z przedstawionym w kwietniu br. projektem dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (CSRD). W maju 2021 roku Steward Redqueen przy wsparciu Europejskiego Banku Odnowy i Rozwoju oraz Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) przygotował opracowanie w postaci wytycznych do raportowania ESG stanowiący przewodnik dla spółek notowanych na GPW(1). W dokumencie zebrano informacje o najistotniejszych wskaźnikach, z których podstawowym w zakresie emisji gazów cieplarnianych jest łączna suma emisji bezpośrednich i pośrednich gazów cieplarnianych (zakres 1, 2 oraz 3).