Zakres działalności

Świadectwa charakterystyki energetycznej
Badania termowizyjne
Pomiary energetyczne
Kontrole systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
Przeglądy techniczne kotłów
Montaż systemów do monitorowania zużycia energii
Wdrożenia systemu zarządzania energią wg ISO 50001 oraz szkolenia w tym zakresie
Doradztwo energetyczne, także w zakresie odnawialnych źródeł energii
Nasze usługi

Dla przedsiębiorstw

 • audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej oraz Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku
oferta zarządzania energią

Oferta zarządzania energią

Firma Energy-Tech sp. z o.o. specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów energetycznych oraz dokonywaniu kompleksowej oceny wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy efektywności energetycznej.

Cena za przeprowadzenie audytu energetycznego jest ustalana indywidualnie. Wyceny dokonujemy po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Zapytaj o formularz .

Przeprowadzanie audytu śladu węglowego przedsiębiorstwa

Audyt śladu węglowego realizowany jest w oparciu o funkcjonujące procesy technologiczne, zużywaną energię i zużywane zasoby. Zakres przeprowadzanego przez naszą firmę audytu obejmuje bilans energetyczno-surowcowy oraz zużycie zasobów w oparciu, o który określa się ślad węglowy firmy. W ramach audytu wskazujemy aktualny wynik śladu węglowego bilansowany w obszarze zakładu oraz potencjalne kierunki redukcji śladu węglowego.

Audyt przeprowadzany jest wg następującego harmonogramu:

 • Wizyty audytowe w firmie
 • Zebranie danych do analiz
 • Analiza zebranych danych, ewentualne pomiary
 • Obliczenia śladu węglowego
 • Opracowanie raportu z potencjalnymi kierunkami redukcji śladu węglowego

Świadectwo charakterystyki energetycznej

 • audyty efektywności energetycznej na potrzeby świadectw efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Wymogi norm PN-EN ISO 50001

 • wdrożenia systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001
 • przeglądy energetyczne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001
 • audyty systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001
 • audyty energetyczne zgodnie z normami PN-EN 16247 i PN-EN 16212
 • wdrażanie systemu zarządzania energią wg ISO 50001
 • kontrola systemu ogrzewania, systemu wentylacji lub klimatyzacji
 • pomiary parametrów energetycznych (temperatury, przepływu gazów, jakości prądu, sprawności kotłów, szczelności instalacji sprężonego powietrza, przepływu płynów)
 • stała opieka energetyczna firm
 • instalowanie systemów monitorowania parametrów energetycznych
 • ocena energetyczna i bilans energii instalacji technologicznych
 • konsultacje rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną

Dla samorządów i klientów indywidualnych

W ramach współpracy oferujemy

 • Audyty energetyczne budynków
 • Certyfikacje budynków
 • Audyty powykonawcze
 • Pomiary termowizyjne
 • Obliczenia wskaźników do projektów UE i krajowych
 • Analizy wykorzystania OZE

Dla budownictwa

Oferujemy pełny zakres działań audytowych na potrzeby termomodernizacji budynków:

 • audyty termomodernizacyjne i remontowe zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • audyty certyfikacyjne budynków nowych, remontowanych i wynajmowanych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
 • audyty oświetlenia
 • analizy ornitologiczne i chiropterologiczne – we współpracy ze specjalistami posiadającymi kompetencje odpowiednie dla przygotowania powyższych opracowań wykonujemy analizy ornitologiczne i chiropterologiczne, wymagane w szczególności dla prac termomodernizacyjnych finansowanych z dotacji unijnych
 • opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych
 • opracowywanie studium wykonalności
 • instalowanie systemów monitorowania i sterowania w domach
 • realizacja audytów w ramach programu „Czyste powietrze”
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • projektowana charakterystyka energetyczna budynków
 • pomiary termowizyjne
 • kontrole systemów ogrzewania i wentylacji oraz układów klimatyzacji
Cennik usług

Nasza firma zajmuje się przeprowadzaniem audytów energetycznych dla firm, branży budowlanej, branży usługowej oraz instytucji państwowych. Zakres i rodzaj audytu oraz rodzaj, wielkość i charakter przedsiębiorstwa dość mocno związany jest z ceną za usługę audytu.

Wycena audytu jest sprawą indywidualną i zależną od co najmniej kilku czynników:

 • Liczby lokalizacji
 • Wielkości i budowy przestrzennej budynków
 • Rodzaju prowadzonych procesów technologicznych w firmie
 • Jakości i rodzaju zbieranych danych odnośnie zużycia energii w firmie

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!