Nasza oferta audytów

Audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej oraz Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku

audyt energetyczny

Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku w art. 36 nakłada na przedsiębiorstwa nie będące MŚP obowiązek wykonywania co 4 lata audytów energetycznych. Ustawa ta jest implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku, nakładającą na kraje członkowskie UE szereg obowiązków mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Z obowiązku jego wykonywania zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią zgodny normą z ISO 50001:2018 lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Zakres audytu energetycznego

Zakres przeprowadzanego przez naszą firmę audytu jest zgodny z wymogami Dyrektywy oraz Ustawy o efektywności energetycznej, i obejmuje szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, w realizowanych procesach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, i opiera się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia audytowanego budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmuje przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. W wyniku realizacji audytu, klient otrzymuje analizę aktualnej struktury zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz ocenę gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii i uzyskanie realnych oszczędności energetycznych.

zakres audytu energetycznego
pełny audyt

Pełny audyt

Pełny audyt opiera się głównie na pomiarach parametrów prowadzonych przez audytowaną firmę, jednak w ramach wykonywanej usługi możliwe są do wykonania dodatkowe pomiary:

  • jakości prądu
  • prędkości i objętości przepływu cieczy
  • przepływu gazów
  • przepływu i temperatur powietrza
  • grubości ścianek przewodów do transportu płynów
  • sprawności źródeł ciepła (kotłów)
  • wycieków z instalacji sprężonego powietrza
  • badania termowizyjne urządzeń i budynków.

Obowiązek prawny

O przeprowadzonym audycie, i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w wyniku jego przeprowadzenia Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą w wysokości do 5% rocznego przychodu. W ramach wykonywanej usługi przygotowujemy pełną dokumentację audytową, wraz z informacją przesyłaną do Prezesa URE.

audyt energetyczny obowiązek prawny

Oferta

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty na wykonanie Audytu energetycznego przedsiębiorstwa, prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety.

Audyty efektywności energetycznej na potrzeby świadectw efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku

solar farm

Audyty efektywności energetycznej

Wykonywane, gdy przedsiębiorstwo realizuje przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, za które chce pozyskać świadectwa efektywności energetycznej, czyli białe certyfikaty. Stanowią one notowane na Towarowej Giełdzie Energii prawa majątkowe, a można się o nie ubiegać za przedsięwzięcia związane z modernizacją lub wymianą istniejących instalacji i urządzeń, w wyniku których roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe), lub za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe. Podstawą do wystąpienia do Prezesa URE z wnioskiem o wydanie białych certyfikatów jest przeprowadzony audyt efektywności energetycznej.

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć

1) izolacja instalacji przemysłowych;
2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
3) modernizacja lub wymiana:
a) oświetlenia,
b) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
d) modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
5) ograniczenie strat:
a) związanych z poborem energii biernej,
b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
c) na transformacji,
d) w sieciach ciepłowniczych,
e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

system zarządzania energią

Kompleksowa oferta

Dlatego nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje: weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej, wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzeń, reprezentowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia), przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami, wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, dla których roczne oszczędności przekraczają 100 TOE, skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, pomoc w sprzedaży białych certyfikatów, w tym w trybie pozasesyjnym. Świadectwo efektywności energetycznej można otrzymać za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej. Stanowią one prawa majątkowe, notowane na TGE.

Jak uzyskać biały certyfikat?

Aby uzyskać białe certyfikaty należy złożyć do Prezesa URE wniosek o świadectwo efektywności energetycznej. Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką URE. Dlatego nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje: weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej, wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzeń, reprezentowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia), przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami, wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, dla których roczne oszczędności przekraczają 100 TOE, skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, pomoc w sprzedaży białych certyfikatów, w tym w trybie pozasesyjnym. Świadectwo efektywności energetycznej można otrzymać za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.

jak złożyć wniosek o biały certyfikat