Wdrożenia systemów zarządzania energią ISO 50001

Zarządzanie energią w przed­siębiorstwie może być sku­tecznym narzę­dziem do zmniej­szenia zapotrzebowania energii przedsię­biorstwa w celu wytworzenia produktu lub usługi, a tym samym poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nasze doświadczenie wskazuje na pozytywne efekty wdrożenia systemu zarządzania energią, związane m.in. z usystematyzowanym podejściem do poszukiwania obszarów poprawy efektywności energetycznej, stosowaniem dobrych praktyk w zakresie oszczędzania energii, poprawą monitorowania zużycia energii oraz monitorowaniem uzyskiwanych efektów w powiązaniu z wielkościami produkcyjnymi lub usługami.

Zgodnie z interpreta­cją Prezesa URE wdrożenie systemu zarządzania energią pozwala na realizację obo­wiązku przeprowadzania audy­tu energetycznego w ramach systemu zarządzania energią (SZE). Nie zwalnia to jednak z obowiązku składania cyklicznych sprawoz­dań, co 4 lata do URE. Sprawozdania takie jednakże można składać w oparciu o funkcjonujący SZE, a nie koniecznie o zewnętrzny audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

W ramach oferowanych przez nas usług oferujemy

 • wdrożenia systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001
 • przeglądy energetyczne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001
 • audyty systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001
 • audyty energetyczne zgodnie z normami PN-EN 16247 i PN-EN 16212
 • wdrażanie systemu zarządzania energią wg ISO 50001
 • kontrola systemu ogrzewania, systemu wentylacji lub klimatyzacji
 • pomiary parametrów energetycznych (temperatury, przepływu gazów, jakości prądu, sprawności kotłów, szczelności instalacji sprężonego powietrza, przepływu płynów)
 • stała opieka energetyczna firm
 • instalowanie systemów monitorowania parametrów energetycznych
 • ocena energetyczna i bilans energii instalacji technologicznych
 • konsultacje rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną
system zarządzania energią