Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju: Rada przyjmuje stanowisko

24 lutego 2022
ślad węglowy

Rada uzgodniła swoje stanowisko („podejście ogólne”) w sprawie zaproponowanej przez Komisję Europejską dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Projekt ten uzupełni europejską strategię dotyczącą zrównoważonego finansowania.

Projekt Komisji Europejskiej nowelizuje dyrektywę z 2014 r. o sprawozdawczości niefinansowej i ma wzmocnić obowiązki przedsiębiorstw dzięki następującym zmianom:

  • rozszerza zakres zastosowania wymogów na wszystkie duże jednostki i wszystkie jednostki notowane na rynku regulowanym (z wyjątkiem notowanych mikrojednostek)
  • wymaga certyfikowania sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju
  • doprecyzowuje i standaryzuje wymogi co do informacji, które muszą być publikowane przez przedsiębiorstwa
  • poprawia dostępność informacji, nakazując ich publikację w odrębnej sekcji sprawozdań z zarządzania składanych przez przedsiębiorstwa.

Nowości te zwiększą odpowiedzialność przedsiębiorstw, zapobiegną rozbieżnościom w standardach krajowych i ułatwią przechodzenie na zrównoważoną gospodarkę.

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/02/24/council-adopts-position-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd/