I. Informacje o administratorze danych osobowych użytkowników strony www.energy-tech.pl

Administratorem danych osobowych użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) strony internetowej www.energy-tech.pl (zwanej dalej „Serwisem”) tj. podmiotem decydującymi o celach
i sposobach przetwarzania ich danych osobowych jest ENERGY-TECH SP. Z O.O., ul. Wojska Polskiego 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000587719, NIP: 7492093665, adres e-mail: , numer telefonu: +48 604 223 321, +48 606 890 496 (zwana dalej „Administratorem”).

Za Użytkownika uważana jest każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

II. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Administratora

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera postanowienia będące przejawem realizacji przez Administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO.

Administrator zapewnia przy tym, iż wdrożył odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobowych podmiotom niepożądanym.

Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach informatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

III. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika i podstawa prawna przetwarzania

A. Formularz kontaktowy

Dane osobowe Użytkownika przesłane Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce „Kontakt” przetwarzane są przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika, który udostępnił Administratorowi za pośrednictwem formularza swoje dane osobowe. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz ewentualne inne dane osobowe Użytkownika jakie zostaną przez niego wskazane w treści wiadomości. W powyższym przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych w celu podjęcia kontaktu z Administratorem, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ta sama podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie miała zastosowanie, gdy Użytkownik skontaktuje się z Administratorem z pominięciem formularza kontaktowego,
tj. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe podane na stronie Serwisu, z tym że w przypadku kontaktu telefonicznego przetwarzany będzie także głos Użytkownika.

W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu otrzymywania od Administratora informacji handlowych poprzez zaznaczenie okienka zgody znajdującego się pod formularzem kontaktowym, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w tym celu, a podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika również stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

B. Dane z ankiety wstępnej

W przypadku wypełnienia przez Użytkownika jako osoby kontaktowej podmiotu oznaczonego w ankiecie wstępnej i przesłania Administratorowi ankiety wstępnej

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika umieszczone w ankiecie, które obejmują: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko oraz dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu kontaktu w związku z nadesłaną ankietą i przygotowania ewentualnej oferty wykonania usługi mającej na celu poprawę efektywności energetycznej podmiotu oznaczonego w ankiecie.

Podstawę prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem, której przedmiotem są świadczone przez Administratora usługi mające na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik nie jest podmiotem na rzecz którego wykonana ma zostać usługa i jest jedynie osobą kontaktową, podstawę prawną przetwarzania danych Użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika w celu kontaktu w związku z nadesłaną ankietą wstępną.

W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu otrzymywania od Administratora informacji handlowych poprzez zaznaczenie okienka zgody znajdującego się pod ankietą wstępną, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w tym celu, a podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika stanowić będzie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

C. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu wykonania obowiązku prawnego

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywać się będzie w celu spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów w związku np. z wystawieniem Użytkownikowi faktury VAT, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. Możliwość przekazywania danych Użytkowników innym podmiotom

Dane osobowe Użytkownika mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim w zakresie, w jakim okaże się to konieczne do należytego wykonywania przez Administratora usług z zakresu poprawy efektywności energetycznej w związku z zawarciem umowy z Użytkownikiem. Może to mieć miejsce np. w przypadku konieczności wystąpienia przez Administratora w imieniu Użytkownika z wnioskiem lub zgłoszeniem do właściwego organu państwowego lub samorządowego bądź przedsiębiorstwa energetycznego lub innego przedsiębiorstwa przesyłowego. Konieczność powierzenia danych osobowych Użytkownik może zaistnieć także w przypadku powierzenia części prac realizowanych w ramach zawartej umowy zewnętrznym podwykonawcom, którym dla należytego wykonania usług konieczne jest powierzenie danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazywane przez Administratora zewnętrznym odbiorcom, jeżeli jest to konieczne do należytego wykonywania obowiązków ciążących
na Administratorze lub do należytego funkcjonowania przedsiębiorstwa Administratora.

Przykładem konieczności powierzenia podmiotowi zewnętrznemu danych osobowych Użytkownika jest np. przekazanie tych danych podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe, np. w przypadku konieczności zaksięgowania faktury VAT wystawionej Użytkownikowi czy przekazanie tych danych podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi prawne w przypadku wystąpienia przez Użytkownika z roszczeniem prawnym przeciwko Administratorowi i konieczności podjęcia obrony przez Administratora.

W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, Administrator może przekazać dane Użytkownika podmiotom świadczącym usługi marketingowe na rzecz Administratora, w tym agencjom eventowym.

Administrator każdorazowo gwarantuje, iż podmioty, którym będą powierzane dane osobowe Użytkowników to podmioty dające gwarancję wysokiego stopnia ochrony tych danych, jak i że
z podmiotami z którymi jest to wymagane podpisane zostaną odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

V. Okres przechowywania danych Użytkowników

Administrator każdorazowo będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników nie dłużej niż jest to konieczne lub ustawowo dozwolone.

Każdorazowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia przez Użytkownika.

Nadto, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na potrzeby kontaktu w związku
z wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

W przypadku zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem, której przedmiotem jest wykonanie przez

Administratora usługi mającej na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Użytkownika, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane do zakończenia obowiązywania tej umowy, a następnie do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy. Jeżeli w przedmiocie roszczeń Użytkownika lub Administratora toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika do prawomocnego zakończenia tego postępowania oraz do zakończenia postępowania egzekucyjnego mającego na celu wykonanie zapadłego rozstrzygnięcia.

W przypadku wystawienia Użytkownikowi dokumentu księgowego (np. faktury VAT), dane osobowe Użytkownika wskazane w fakturze VAT przechowywane będą przez okres wymagany dla przechowywania dokumentów podatkowych wynoszący co do zasady 5 lat od daty płatności podatku, przy czym koniec tego terminu przypada na ostatni dzień ostatniego roku kalendarzowego.

VI. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

A. Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na jej podstawie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać poprzez przesłanie Administratorowi oświadczenia oznajmującego taką wolę np. w formie wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu otrzymania powyższego oświadczenia przez Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika dokonanego przez Administratora przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

B. Prawo żądania dostępu do danych

Użytkownik ma prawo otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo do:

a) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;

b) uzyskania informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika lub o kryteriach ustalania tego okresu, prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku
z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;

c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

C. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownik może tego dokonać poprzez złożenie wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) lub o ich uzupełnienie (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

D. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących go danych.

Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane;

b) dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli jego podstawę stanowi uzasadniony interes prawny Administratora;

d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

e) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych
w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania;

c) gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając jego dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

F. Prawo do przeniesienia danych innemu administratorowi

W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu zawarcia umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO),

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

G. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a Administrator nie będzie posiadał innej uzasadnionej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń, Administrator usunie dane osobowe Użytkownika wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

H. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania przez Użytkownika, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Użytkownikowi na mocy RODO zostały naruszone, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 77 RODO

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień Użytkownik wystąpi do Administratora z żądaniem, to spełnienie lub odmowa spełnienia żądania nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Użytkownik nie będzie w stanie spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnione w ciągu kolejnych dwóch miesięcy po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o konieczności przedłużenia tego terminu.

Nadto, Użytkownik ma prawo zgłaszania Administratorowi skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Użytkownikowi uprawnień.

Administrator informuje, że podanie danych osobowych przez Użytkownika jest każdorazowo dobrowolne, acz niezbędne do skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora. Konsekwencją niepodania danych przez Użytkownika będzie brak możliwości podjęcia kontaktu z Administratorem i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora.

Administrator informuje również, że dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII. Dane pobierane automatycznie po wejściu na stronę Serwisu (pliki cookies)

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Zawierają one takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki te są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

a) utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

b) optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

c) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

d) zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

e) wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu
z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Administrator informuje, że:

  • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies” bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

  • ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.

Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

VIII. Zmiany Polityki prywatności

W razie konieczności uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności lub konieczności zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa bądź warunkami technologicznymi funkcjonowania Serwisu, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie.
O wszystkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy będą informowani na stronie internetowej Serwisu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

IX. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: