Wymagania prawne

Podstawowe wymagania prawne dotyczące przeprowadzania audytów dotyczących zarządzania energią:

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (L 315/1)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1606)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 607)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 376)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 247)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 246)
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831)

Normy z zakresu zarządzania energią i audytów energetycznych:

 • PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią -- Wymagania i zalecenia użytkowania
 • PN-EN 16212:2012 Obliczanie efektywności energetycznej i oszczędności energii metodami odgórną i oddolną
 • PN-EN 16247-1:2012 Audity energetyczne -- Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN 16247-2:2014-06 Audity energetyczne -- Część 2: Budynki
 • PN-EN 16247-3:2014-06 Audity energetyczne -- Część 3: Procesy
 • PN-EN 16247-4:2014-06 Audity energetyczne -- Część 4: Transport
 • PN-EN 16247-5:2015-06 Audity energetyczne -- Część 5: Kompetencje auditorów energetycznych (wersja angielska)
 • PN-EN 16231:2012 - Metodologia benchmarkingu efektywności energetycznej