Audyty energetyczny i efektywność energetyczna przedsiębiorstw

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku w art. 36 nakłada na przedsiębiorstwa nie będące MŚP obowiązek wykonywania co 4 lata audytów energetycznych. Ustawa ta jest implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku, nakładającą na kraje członkowskie UE szereg obowiązków mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2016 roku, i daje przedsiębiorcom 12 miesięcy na przeprowadzenie audytu. Z obowiązku jego wykonywania zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Efektem audytu jest analiza aktualnej struktury zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii i uzyskanie realnych oszczędności energetycznych.

Audyt obejmuje szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, i powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia audytowanego budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

O przeprowadzonym audycie, i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w wyniku jego przeprowadzenia Przedsiębiorca powinien poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Niedopilnowanie tego obowiązku zagrożone jest karą w wysokości do 5% rocznego przychodu. W ramach wykonywanej usługi przygotowujemy pełną dokumentację audytową, wraz z informacją przesyłaną do Prezesa URE.

W ramach wykonywanej usługi przygotowujemy pełną dokumentację audytową, wraz z informacją przesyłaną do Prezesa URE. Specjaliści firmy Energy-Tech dysponują odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami i aparaturą niezbędnymi dla prawidłowego przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami Ustawy o efektywności energetycznej. Nasi audytorzy wpisani są na listę Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.Wycena audytu jest sprawą indywidualną i zależną od co najmniej kilku czynników:

 • Liczby lokalizacji
 • Wielkości i budowy przestrzennej budynków
 • Rodzaju prowadzonych procesów technologicznych w firmie
 • Jakości i rodzaju zbieranych danych odnośnie zużycia energii w firmie

Pomiary energetyczne

Pełny audyt opiera się głównie na pomiarach prowadzonych przez audytowaną firmę z możliwością wykonania pomiarów. W ramach usługi przeprowadzenia audytu możliwe są do wykonania pomiary:

 • jakości prądu
 • prędkości i objętości przepływu cieczy
 • termowizyjnych urządzeń
 • temperatur
 • przepływu i temperatur powietrza
 • grubości ścianek przewodów do transportu płynów
 • sprawności źródeł ciepła (kotłów)
 • przepływu gazów

W wyniku przeprowadzonego audytu przedsiębiorca otrzymuje raport, który powinien złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej informacje w skrócie ...